Πρόσθετες γνωστοποιήσεις για τους αιτούντες θέση εργασίας

Οι παρακάτω πρόσθετες γνωστοποιήσεις ισχύουν μόνο για τους αιτούντες θέση εργασίας και συμπληρώνουν τη γενική μας Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.

Πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε

Εάν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, συλλέγουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της αίτησής σας ή για τη διατήρησή σας ως υπαλλήλου. Συλλέγουμε από διάφορες πηγές, όπως:

 • Απευθείας από εσάς. Συλλέγουμε πληροφορίες που υποβάλλετε οικειοθελώς σε εμάς σε σχέση με την αίτησή σας για απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών εντύπων αίτησης, βιογραφικών ή μέσω συνεντεύξεων ή άλλων επικοινωνιών.
 • Από άλλες πηγές. Εκτός από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς απευθείας, ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τρίτων. Παραδείγματα πηγών τρίτων μερών περιλαμβάνουν πρακτορεία ελέγχου απασχόλησης, πρακτορεία ελέγχου ιστορικού, πρακτορεία προσλήψεων, παρόχους υπηρεσιών, πρώην εργοδότες ή/και σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σε ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κατά την υποβολή αίτησης μέσω του LinkedIn, όπου είναι σχετικό για σκοπούς πρόσληψης και επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους).

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας.

Κατηγορία προσωπικών πληροφοριών Παραδείγματα κατηγοριών παραληπτών για επιχειρηματικό σκοπό
Αναγνωριστικά, όπως πραγματικό όνομα ή/και ψευδώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail), ηλεκτρονικά αναγνωριστικά (όπως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου κ.λπ.) ή άλλα παρόμοια αναγνωριστικά, υπογραφή, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Κρατική ταυτότητα, όπως αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου)
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Προστατευμένα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, η εθνότητα, η σωματική ή πνευματική αναπηρία (εάν απαιτείται για την πραγματοποίηση εύλογων διευκολύνσεων) κ.λπ.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Ηλεκτρονικά και αισθητηριακά δεδομένα (π.χ. ηχητικές, ηλεκτρονικές, οπτικές, θερμικές, οσφρητικές ή παρόμοιες πληροφορίες), όπως ηχογράφηση (π.χ. εγγραφές κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών) και φωτογραφίες.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Πληροφορίες επαγγέλματος/απασχόλησης, όπως εκπαίδευση, επάγγελμα, ιστορικό απασχόλησης και επαγγελματικές συστάσεις.
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών
Συμπεράσματα που αντλούνται από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες
 • Τρίτα μέρη που μας βοηθούν με τις υπηρεσίες και προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού και των εφαρμογών.
 • Τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, όπως πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργικά συστήματα και πλατφόρμες, κέντρα δεδομένων/ξενιστές/πάροχοι υπηρεσιών cloud
 • Κρατικές οντότητες, αρχές επιβολής του νόμου, δικηγόροι, ελεγκτές, σύμβουλοι και άλλα μέρη, όπως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαδικασιών

Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε θεωρούνται «ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες» σύμφωνα με τους νόμους της Καλιφόρνιας. Συλλέγουμε τις ακόλουθες κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (όπως ορίζονται από τους νόμους της Καλιφόρνιας): Κοινωνική ασφάλιση, άδεια οδήγησης, κρατική ταυτότητα ή αριθμός διαβατηρίου, σύνδεση στον λογαριασμό, σε συνδυασμό με οποιονδήποτε απαιτούμενο κωδικό ασφαλείας ή πρόσβασης, κωδικό πρόσβασης ή διαπιστευτήρια που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ένα λογαριασμό και φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, να σας αξιολογήσουμε στη διαδικασία πρόσληψης και εξεύρεσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. νόμοι για την υγεία και την ασφάλεια, κατά των διακρίσεων). Σημειώστε ότι δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς που δεν προσδιορίζονται στον Νόμο περί Δικαιωμάτων Ιδιωτικού Απορρήτου της Καλιφόρνιας, Ενότητα 1798.121.

Δεν «πωλούμε» ή «κοινοποιούμε» προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, σχετικά με τους αιτούντες θέση εργασίας για σκοπούς συμπεριφορικής διαφήμισης σε διασταυρούμενο πλαίσιο συγκειμένου.

Πώς κοινοποιούμε πληροφορίες

Γενικά, και με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θέση εργασίας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.
 • Για τη διαχείριση της σχέσης σας μαζί μας (π.χ. διευκόλυνση συναντήσεων, επικοινωνία μαζί σας, παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών σε εσάς).
 • Για επικοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του email) με εσάς ή άλλους εκ μέρους σας σχετικά με τις κατάλληλες ευκαιρίες εργασίας που μπορεί να προκύψουν.
 • Για στοιχεία επικοινωνίας με την εξουσιοδότησή σας.
 • Για τη διεξαγωγή ελέγχων ιστορικού με την εξουσιοδότησή σας.
 • Για την αξιολόγησή σας στη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού και προσλήψεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της καταλληλότητάς σας για τις διαθέσιμες θέσεις.
 • Για τη διεξαγωγή εσωτερικών αναλύσεων για να κατανοήσουμε τους αιτούντες θέση εργασίας ή/και τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση και για να βελτιώσουμε τη διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών μας για ποικιλομορφία και ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Για συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις (π.χ. νόμοι για την υγεία και την ασφάλεια, κατά των διακρίσεων).
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που προσδιορίζεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.